ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van textiel Groothandel Holland Haag gevestigd te Gouda.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Holland Haag, verder te noemen ‘’Verkoper’’, en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen ‘’Koper’’.

2. Nietigheid c.q. niet toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan in het algemeen of in een specifiek geval laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

3. Afwijkende of aanvullende bedingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Holland Haag  zijn aanvaard, en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en bestellingen.

1. Een overeenkomst tussen Holland Haag en een koper komt tot stand zodra de schriftelijke aanvaardingen van een offerte en/of een schriftelijke opdracht door Holland Haag deze koper heeft bereikt.

2.Een door Holland Haag verstrekte offerte is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel 

uitdrukkelijk is bepaald. Bestellingen, naar aanleiding van een offerte, zijn als geaccepteerd te beschouwen.

3. Holland Haag kan verlangen dat de koper, in een voor Holland Haag acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering over gaat.

4. In het geval van een volgorder kan Holland Haag nimmer gehouden worden aan de prijs die bij een eerdere levering is berekend, tenzij zulks vooraf schriftelijk door Holland Haag is bevestigd.

Artikel 3. Leveringstermijnen

1. De door Holland Haag opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven streefdata aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art.6.83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. Holland Haag kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een overschrijding van de genoemde leveringstermijn.

2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leveringstermijn blijft de koper onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

3. Holland Haag is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.

4. Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhogingen van de ten laste van Holland Haag komende kosten, welke verhogingen zich niet eerder dan drie maanden na het sluiten van overeenkomst voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen prijsstijging van materialen,verhogingen van consentgelden, accijnzen, belastingen, depreciatie van de munteenheid waarin de betaling van de koopprijs is overeengekomen, wijziging van invoerrechten of andere belastingen, sociale en/of andere overheidslasten, vrachtkosten etc. kunnen vanaf het moment van die verhoging aan de derde worden doorberekend.

5. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Als moment van levering zal hebben te gelden het moment waarop de zaken het magazijn van Holland Haag verlaten. 

6. Direct na levering zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4. Verlenging levertijd.

Holland Haag houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te verlengen indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van de vakantietijd, noodzakelijk geacht wordt. Een dergelijke verlenging van de leveringstermijn, zal steeds tevoren, tijdig, aan de koper worden gemeld.

Artikel 5. Overmacht

1. Holland Haag is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: o.a. vertraging bij aanlevering door toeleveranciers.

2. Indien naar het oordeel van Holland Haag de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren, dan wel eventuele overmacht opleverende gevolgen daarvan, zich niet meer voordoen.

3. Indien naar het oordeel van Holland Haag de overmacht van blijvende aard is, dan blijft zij gerechtigd betaling te vorderen betreffende de uitvoering van de overeenkomst, voordat van de overmacht veroorzakende situatie is gebleken.

 

Artikel 6. Opschorting, levering

1. Indien er gerede twijfel bij Holland Haag bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Holland Haag bevoegd de overeengekomen levering van zaken uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Holland Haag als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.

2. Holland Haag is ook bevoegd om door de koper ter hand gestelde zaken onder zich te houden, zowel de bewerkte als de onbewerkte totdat de door Holland Haag verrichte werkzaamheden ten aanzien van die zaken, geheel door de koper zijn voldaan.

Artikel 7. Kwaliteit

1. Alhoewel monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish door Holland Haag met grote zorgvuldigheid worden gekozen, leveren afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van de geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst. Het hier gestelde geldt evenzo bij geringe afwijkingen in lengte,breedte, dikte, kleur en afwerking, verpakking en etikettering.

2. Holland Haag garandeert niet dat de wijze van maken of vermaken van de stoffen, dan wel de stoffen zelf, geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze bestemd. Dit leidt 

alleen tot uitzondering indien Holland Haag een en ander schriftelijk heeft gegarandeerd.

3. De koper dient ten aanzien van het schoonmaken van geleverde zaken de geldende voorschriften te hanteren. Holland Haag kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een onjuiste behandeling door de koper.

4. Indien Holland Haag aan de koper stoffen levert, dan geldt hierbij dat deze stoffen een (natuurlijke) krimp hebben afhankelijk van de samenstelling van de stof, dit staat tevens vermeld op de productkaart van het desbetreffende staal.

5. Als gevolg van variaties in vezels,garens en verfstoffen, kan Holland Haag geen nauwkeurige kleurovereenkomsten garanderen met de staalboeken.

6. Kleurechtheid varieert per type stofferingmateriaal en kan door Holland Haag nimmer worden gegarandeerd. Dit vormt nimmer een grond op voor reclames, dan wel 

aansprakelijkheid van Holland Haag.

Artikel 8. Gegevens verstrekt door de koper

1. Indien blijkt dat een derde rechten pretendeert te hebben op een dessin, dat in opdracht van de koper door Holland Haag is geproduceerd en/of geleverd, is Holland Haag 

gerechtigd om alle verplichtingen ten opzichte van de koper tot nader order op te schorten. Holland Haag zal de koper van de beweerdelijk rechten van de derde op de hoogte 

brengen, als ook van het eventueel opschorten van de op Holland Haag rustende 

verplichtingen, in afwachting van een oplossing van het geschil.

2. Indien mocht blijken dat de koper niet binnen een redelijke termijn tot een regeling kan 

komen met de derde die rechten pretendeert te hebben, dan is Holland Haag gerechtigd om de overeenkomst via een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat voor de koper enig recht op schadevergoeding bestaat.

3. In het geval de situatie van het vorig lid zich voordoet is de koper gehouden om Holland Haag volledig schadeloos te stellen. Deze schadeloosstelling bevat onder meer een 

vergoeding van alle (buitenechtelijke als ook gerechtelijke) kosten, alsmede een vergoeding voor gederfde winst. De koper vrijwaart Holland Haag volledig voor elke aanspraak van derden.

Artikel 9. Vervoer

1. Alle verzonden goederen zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper, ongeacht of Holland Haag, dan wel de koper het transport verzorgt en tevens ongeacht enige door de vervoerder, mondeling of schriftelijk, gedane mededelingen.

2. Holland Haag verzekert het risico van vervoer ten behoeve van de koper. In geval van schade is Holland Haag maximaal aansprakelijk tot het beloop van de uitkering die door de verzekeraar voor de betreffende schade wordt uitgekeerd.

3. Indien Holland Haag met de koper overeenkomt de zaken op een bepaalde plaats af te leveren, zal de wijze van vervoer door Holland Haag worden bepaald.

4. Indien Holland Haag voor het vervoer zorg draagt , zal de aflevering geschieden op de met de wederpartij overeengekomen plaats, op de wijze in de opdracht of bij de bestelling bepaald, dan wel naderhand overeengekomen.

5. Indien de koper om welke reden dan ook niet in staat is om de zaken in ontvangst te 

nemen op de overeengekomen plaats zal Holland Haag de zaken (doen) opslaan. De kosten van deze opslag zullen aan de koper in rekening worden gebracht. Voorts is de koper 

verplicht om Holland Haag alsnog schadeloos te stellen voor gederfde winst en alle 

gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Zaken geleverd door Holland Haag aan de koper blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan deze, onvoorwaardelijk eigendom van Holland Haag, totdat de koper de factuur over die zaken en tevens alle kosten die de koper aan Holland Haag verschuldigd mocht zijn, zoals rente en incassokosten, heeft voldaan.

2. Stalen en promotiemateriaal blijven te allen tijde eigendom van Holland Haag. De jaarlijkse dealerbijdragen zijn slechts bijdragen voor het gebruik hiervan.  

3. De koper verplicht zich de zaken herkenbaar op te slaan. Hij/Zij zal de zaken, welke volgens dit beding nog eigendom zijn van Holland Haag alleen mogen vervreemden indien dit geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten.

4. De koper verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door toegang te verlenen tot gebouwen, bedrijfsterrein gedurende de normale kantooruren.

5. Retourname van de zaken zal gevolgd worden door creditering van de koper voor de waarde van de teruggenomen zaken of tegen de dagwaarde indien deze lager mocht zijn, onder aftrek van alle gemaakte onkosten die voor rekeningen van de koper zijn.

6. De koper is gehouden Holland Haag onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten) 

gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de zaken die ingevolge dit artikel eigendom van Holland Haag zijn.

7. De zaken waarop ingevolge deze algemene voorwaarden, of anderszins een eigendomsvoorbehoud van Holland Haag rust, mogen niet worden bezwaard met enig beperkt recht. 

Artikel 11. Prijzen/Betaling

1. Alle door Holland Haag gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

2. Voorzover schriftelijk geen afwijkende betalingsvoorwaarden zijn getroffen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als datum waarop de betaling is verricht, zal hebben te gelden de dag waarop Holland Haag van haar bankrelatie de mededeling ontvangt, dat haar rekening ten aanzien van het desbetreffende bedrag is gecrediteerd. Na 30 dagen volgt een eerste aanmaning. Na 40 dagen een tweede aanmaning en na 60 dagen geeft Holland Haag de vordering uit handen en dient de koper de incassokosten te betalen. Na 40 dagen zullen eventuele nieuwe zendingen alleen nog bij vooruitbetaling of onder rembours worden geleverd.               

3. Indien men niet binnen 14 dagen netto wenst te betalen kan er gekozen worden voor 30 dagen in combinatie met automatische incasso of bank domiciliëring. Hiervoor dient men in Nederland een machtiging voor automatische incasso in te vullen. In België dient men het bank domiciliëring formulier in te vullen. 

4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de koper een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

5.Het is niet toegestaan de geleverde goederen te betalen middels pin, een betaalcheque, een betaalkaart of een girobetaalkaart. 

6. Overschrijding van de betalingstermijn houdt in dat de koper van rechtswege in verzuim verkeert.

7. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de oudste opeisbare facturen. Het is de koper niet 

geoorloofd bedragen in te houden op betalingen. Bij betalingen dienen verder klantennummer en factuurnummer(s) te worden vermeld. Bij meerdere klantnummers dienen de betalingen per klantnummer apart te worden verricht eveneens met vermelding van factuurnummer(s) en het desbetreffende klantnummer.

8. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van acht dagen, is Holland Haag bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper  aansprakelijk voor alle door Holland Haag geleden schade.

Artikel 12.Rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

1. Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet-nakoming door de koper, is deze aansprakelijk.

2. Behoudens het hierboven gestelde zal Holland Haag, indien de koper in verzuim verkeert, recht kunnen doen gelden haar gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag(met een minimum van €70.00) vermeerderd met de volgens deze voorwaarden verschuldigde rente of ter hoogte van de werkelijke incassokosten indien deze meer bedragen. De derde is eveneens verplicht Holland Haag de kosten te vergoeden, indien deze het faillissement van de derde aanvraagt.

3.Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een contractueel rente van 1% per maand, ingaande een maand na de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.

Artikel 13. Reclames

1. Wanneer de koper constateert of bemerkt dat de geleverde goederen, de bijbehorende factuur of (een) administratieve handeling(en) niet naar wens zijn bezorgt en/of verzorgd, dient deze binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar aan te tekenen, waarna de eventuele problemen in behandeling zullen worden genomen en naar behoren zullen worden afgewerkt. 

2. Voor reclames met betrekking tot afgeleverde zaken geldt dat de koper verplicht is het geleverde, dan wel de verpakking, terstond bij aflevering, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle in te voeren na mededeling van Holland Haag dat de zaken ter beschikking van de koper staan.

3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de aflevering aanwezig zijn, dient de koper op de afleveringsbon, de factuur of de 

vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames 

dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven de koper niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele levering.

5. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken welke uitsluitend bij gebruik door de eindgebruiker kunnen blijken, zullen slechts dan aanvaard kunnen worden indien zij gebracht en wel binnen 10 dagen nadat zij door de eindgebruiker aan de koper zijn gemeld, of redelijkerwijs aan de eindgebruiker had kunnen blijken. De koper dient Holland Haag binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bedoelde schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen.

6. Aangaande stofleveringen wordt een lineaire afschrijving toegepast van 5 jaar (10% per half jaar) 

7. Holland Haag is te allen tijde gerechtigd om 10% meer of minder dan de opgegeven en/of overeengekomen hoeveelheid te leveren. Een dergelijke afwijking levert geen grond op tot reclame.

Artikel 14. Retouren

1. De koper dient de goederen goed te verpakken. De vervoerder zal de goederen, op kosten van Holland Haag, retour halen en bij ons afleveren.  

2. De door de vervoerder afgegeven en afgetekende vrachtbrief dient te worden bewaard. Nadat de goederen als retour zijn ingeboekt zal creditering volgens afspraak volgen.

Artikel 15. Ontbinding

1. De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

2. Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Holland Haag vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond opeisbaar.

3. Onverminderd, het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Holland Haag zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de koper als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechtelijke tussenkomst. 

Artikel 16:Aansprakelijkheid

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Holland Haag slechts aansprakelijk voor de geleverde goederen. Iedere aansprakelijkheid van Holland Haag voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade (bv. vervoerskosten, confectie of arbeidsuren etc.) of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

2. Holland Haag is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van de koper.

3. Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het factuurbedrag.

4. De koper is gehouden Holland Haag te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoeding, welke derden ten laste van Holland Haag mochten maken in verband met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door 

toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan Holland Haag door of vanwege de koper zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 17. Garantie

1. Op verzoek van de koper zal Holland Haag de koper schriftelijk garanderen dat het aan te duiden dessin door Holland Haag niet aan anderen zal worden verkocht. In deze garantie dient tevens de branche, de artikelen, het gebied, alsmede de tijdsduur waarvoor deze garantie geldt vermeld te worden.

2. Andere garanties dan vermeld in deze voorwaarden worden niet aanvaard.

Artikel 18. Presentatie/Stalen materiaal

1. Voor presentatie- en stalenmateriaal betaalt de dealer eenmalig een aanvangbedrag en jaarlijks een dealerbijdrage voor het gebruik. Het presentatie- en stalenmateriaal blijven na plaatsing eigendom van Holland Haag. Holland Haag behoudt zich te allen tijde het recht voor dit materiaal retour te nemen. Holland Haag is nimmer verplicht het aanvangbedrag en/of de betaalde dealerbijdragen voor het gebruik van dit materiaal te compenseren.                                                                                                                                                                                                                             

Artikel 19. Geschillen

1. Op alle geschillen, deze algemene voorwaarden of tussen Holland Haag en de wederpartij besloten overeenkomsten betreffende, is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Deze geschillen zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel  20 Conversie

In het geval een of meerde van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Holland Haag bij de bepaling, als het belang van de individuele koper in acht neemt.